מלל מונגש בקשות מידע רפואי וויתור על סודיות

טופס בקשות מידע רפואי וויתור על סודיות

אני הח"מ-פרטי הקטין,

 

 

_____________

 

______________

 

________________

 

_______________

שם משפחה

שם פרטי הקטין

ת.ז. של הקטין

כתובת

 

 

_____________

 

 

_______________

 

 

________________

 

 

_______________

שם האב

ת.ז. של האב

שם האם

ת.ז. של האם

 

נותן בזה רשות להעביר את המידע שברשותכם אל המבקשים המפורטים להלן:

 

 • קופת חולים בה מבוטח הילד                                                          סניף                                          
 • הרופא המטפל                                                                                      
 • מכון להתפתחות הילד - בי"ח                                                 
 • שירות פסיכולוגי חינוכי – ערד                                
 • אגף הרווחה עיריית ערד                                        
 • מטפלת / גננת / מורה                                                        

כמו כן הנני מאשר לגורמים המפורטים מטה להעביר את המידע שברשותם למרכז לגיל הרך:

 • קופת חולים בה מבוטח הילד                                                          סניף                                          
 • הרופא המטפל                                                                                      
 • מכון להתפתחות הילד - בי"ח                                                 
 • שירות פסיכולוגי חינוכי – ערד                                
 • אגף הרווחה עיריית ערד                                        
 • מטפלת / גננת / מורה                                                        

 

הנני מוותר על סודיות זו כלפי המבקשים והיחידה להתפתחות הילד במרכז לגיל הרך ערד, ולא תהא לי כל טענה או תבעה מסוג כלשהו בקשר למסירת מידע כאמור.

 

ולראיה באתי על החתום:

 

 

_____________

 

______________

 

________________

שם ההורה

חתימה

תאריך

 

 

_____________

 

 

_______________

 

 

________________

שם העד לחתימה

ת.ז. של העד

חתימת העד