תקנון ביטול רכישת כרטיסים

תקנון ביטול רכישת כרטיסים

מדיניות ביטול עסקה הינה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010. ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה למתנ"ס, בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ– 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע. לאחר הביטול, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם.

במידה ומסיבות כאלה ואחרות בוטל המופע, יהא הרוכש זכאי להחזר מלא של התשלום אותו שילם זאת כנגד השבת כרטיס הכניסה ככל שכרטיס הכניסה נמשך על ידו (רכישה בקופת המתנ"ס) וזאת לא יאוחר מ 30 ימי עסקים מיום ביטול המופע. לאחר חלוף 30 הימים תהייה העירייה פטורה מחובתה להחזר כספי כלשהו לרוכש. רוכש באמצעות כרטיס אשראי, יזוכה חשבונו באמצעות חברת כרטיסי האשראי באמצעותה בוצעה העסקה בלבד במלוא סך העסקה.